Regulamin sklepu internetowego Plecak.net

Dane Rejestracyjne Firmy z CEIDG:
Rzemiosło Skórzane Mateusz Kwiatkowski, Polskich Marynarzy 34/4, 71-050 Szczecin, Polska, NIP 8522445917
dane firmy plecak.net

I.  Postanowienia Ogólne 

 

1.   Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Plecak.net działającym pod adresem: www.Plecak.net, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)   Sprzedawcy – rozumie się przez to podmiot Rzemiosło Skórzane Mateusz Kwiatkowski, Polskich Marynarzy 34/4, 71-050 Szczecin, Polska, NIP 8522445917, kontakt bok@Plecak.net.

b)   Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

c)   Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Plecak.net,

d)   Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,

e)   Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,

f)   Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,

g)   Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

h)   Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.   Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

 

II.  Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 

1.   Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

a)   posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,

b)   nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2.   Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

a)   wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),

b)   dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3.   Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.   Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

5.   Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

6.   W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia faktury.

 

III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

 

1.   Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

2.   Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

3.   Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

4.   Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

5.   Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

IV.  Zasady płatności

 

1.   Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a)   gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

b)   wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c)   płatnościami Przelewy 24 i kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.

2.   W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

– imię i nazwisko albo firmę Klienta,

– numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy: 94109026620000000149672310

3. Operatorem kart płatniczych i Przelewy 24 jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:

– kartę kredytową m.in. VISA, MasterCard lub inną akceptowaną przez serwis

– szybki przelew z mBanku – mTransfer

– szybki przelew z MultiBanku – MultiTransfer

– szybki przelew z Inteligo – Intelipay

– szybki przelew z BZWBK – Przelew24

– szybki przelew z iPKO – Płacę z iPKO

– szybki przelew z Nordea – Płać z Nordea

– szybki przelew z Pekao  – Pekao24Przelew

– szybki przelew z LUKAS Banku – LUKAS e-przelew

– szybki przelew z BPH – Przelew z BPH

– szybki przelew z ING (Bank Śląski) – Przelew z ING

– szybki przelew z Citibanku – Przelew z Citibanku

– szybki przelew z Polbanku – Przelew z Polbanku

– szybki przelew z Kredyt Banku – Przelew z Kredyt Banku

– szybki przelew z BGŻ – Przelew z BGŻ

– szybki przelew z Millennium – Przelew z Millennium

– szybki przelew z Deutsche Banku – Przelew z Deutsche Banku

– szybki przelew z Raiffeisen – Przelew z Raiffeisen

– przelew tradycyjny – Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki

4.  W przypadku gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub danej firmy kurierskiej.

5.  Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

 

V.  Dostawa zamówionego Towaru

 

1.  Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

3.  Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

4  Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w punktach stacjonarnych Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

 

VI. Zwrot zakupionego Towaru

 

1.  Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient będący osobą fizyczną, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to może zrealizować w ciągu 30 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

Adres:
Plecak.net
Mateusz Kwiatkowski
osiedle Chrobrego 6
78-300 Świdwin Polska

lub na paczkomat SWN03M

2.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

3.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.  Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 5 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów.

5.  Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej: www.plecak.net/zwroty-wymiany-gwarancje/

 

VII.   Reklamacja Towaru

 

1.  Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a)  przesłane na adres:

Plecak.net
Mateusz Kwiatkowski
osiedle Chrobrego 6
78-300 Świdwin Polska

lub na paczkomat SWN03M

b)  przesłane na adres e-mail: bok@Plecak.net

2.  Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu:

3.  Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

4.  Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

5.  Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składanie Reklamacji: www.plecak.net/zwroty-wymiany-gwarancje/

 

VIII.   Ochrona danych osobowych

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Dana osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i są one uzyskane dobrowolnie od Klientów.
2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania zamówienia. Bez podania danych umowa sprzedaży nie może zostać zawarta.
3. Administratorem danych osobowych jest:
Mateusz Kwiatkowski, Polskich Marynarzy 34/4, 71-050 Szczecin, Polska, NIP 8522445917
4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony.
5. Każdy może żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także może zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania oraz każdy ma prawo do przenoszenia danych.
6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.
8.Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
– w celu realizacji działań wykonywanych na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
– w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarłeś z Mateusz Kwiatkowski
– w celu wykonania umowy zawartej z Aleksandra Kwiatkowska na Twoją rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, np wystawienia faktury lub rachunku,
– w celu założenia i administrowania konta zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi Sprzedawcy w celach marketingowych produktów i usług Mateusza Kwiatkowskiego
– jeżeli wyrazisz taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się zgodzisz, będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu marketingu podmiotów trzecich,
b) w celu udostępnienia Twoich danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Sprzedawca współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,
c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

IX. Dane kontaktowe

 

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a)  pocztą pod adresem:

Mateusz Kwiatkowski, osiedle Chrobrego 6, 78-300 Świdwin, Polska, NIP 8522445917

b)  telefonicznie pod numerem telefonu: +48 530653794,

c)  za pośrednictwem e-mail: bok@plecak.net

 

X.  Postanowienia końcowe

 

1.  We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.